Integritetspolicy

Integritetspolicy – Grillat Nordic AB

Grillat Nordic AB, org nr 559181-3455, (”Företaget”) är ansvarige för behandlingen av dina personuppgifter när du använder företagets webbplats, mobila webbplats eller kontaktar oss via kundtjänst. Vi respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi kommer att vara öppna med vilken information vi samlar in och varför, och vi kommer skydda den på ett så säkert sätt.

I integritetspolicyn beskriver vi vilka uppgifter som samlas in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

Vilka personuppgifter vi samlar in

Vi inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund. Uppgifter som samlas in är följande:

 • Namn och personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kontoinformation
 • IP-adress och information om din användning av webbplatsen
 • Information om besöksstatistik och vad eller vilka erbjudande som intresserat dig, hur du interagerar med våra nyhetsbrev
 • Uppgifter om dina inköp


​Hur vi använder informationen som samlats in

Utöver de ändamål som anges vid insamlingstidpunkten använder vi informationen för att:

 • Hantera din beställning/köp och administrera ditt användarkonto.
 • Möjliggöra god kundservice/hantera kundtjänstärenden, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev;
 • Uppgifter om beställning av tjänst lagras och analyseras, samt ligger till grund för erbjudanden samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär;
 • Kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser och marknadsundersökningar;
 • ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster men detta identifierar ingen enskild person
 • genom analys av ditt beteende på vår webbsida utveckla våra produkter, tjänster och vårt erbjudande.
 • Skicka dig information och marknadsföring via digitala kontaktvägar då du har en aktiv kundrelation med oss; observera att du när som helst kan tacka nej till detta.
 • Kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för;
 • Hjälpa oss att utveckla vår webbplats att vara mer användbar och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som erbjuds via Företaget genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används;
 • Skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer;
 • Kunna fullgöra rättsliga krav (t.ex. avseende krav i bokföringslagen och skydd av personuppgifter i IT-system)Information delad till samarbetspartners   

Vi kan dela med oss av information till samarbetspartners för digitala tjänster som behandlar data på uppdrag ifrån oss t.ex. analys, distribution och marknadsföring. Vi kan även komma att lämna ut information till företag för användning i samband med betygsättning och utlämnande av omdömen av våra tjänster och vår webbsida, samt marknadsundersökningar. All hantering av personuppgifter sker med hög säkerhet och sekretess.

Cookies

När du använder vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via cookies. Detta görs bara samtycke som sker separat. Information lagras om din användning och vilka sidor som besökts. Det kan avse information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på vår webbplats kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om dig som användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.

Lagring, rättslig grund och hur personuppgifterna gallras.

I och med att du lämnar uppgifter till oss ger du din tillåtelse till att vi registrerar, lagrar och behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som rättslig grund för behandling hänvisar vi till att behandlingen är nödvändig för att fullgöra köpeavtalet mellan dig och Grillat Nordic AB.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Företaget kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss, dvs så länge du inte har avregistrerat ditt konto hos Grillat.se. Detta innebär att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller marknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Om du inte har något konto hos oss lagras din information i två år från ditt senaste köp och därefter raderas den. Viss information kan behållas längre då det krävs pga. andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen.


Du har alltid rättigheter och val

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en kopia av dina personuppgifter som behandlas av oss om du önskar. Om vi får en begäran om tillgång till dina personuppgifter kan vi komma att behöva ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Rätt till rättelse

Du har alltid rätt att få dina uppgifter rättade samt kompletterade om de skulle vara ofullständiga.

Rätt till radering

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter som vi behandlar.
Om du begär radering av personuppgifter kan vi inte alltid tillmötesgå din begäran bl a.:

 • För att uppfylla rättsliga krav som vi omfattas av
 • För att kunna fastställa eller försvara rättsliga anspråk


Rätt till begränsning av personuppgifter

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas på ett eller annat sätt. Vi kommer att informera dig om begränsningen av behandling av personuppgifter upphör av någon anledning.

Rätt att göra invändningar

Berättigat intresse: Du har givetvis rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse, om du har personliga skäl som rör situationen. Om vi har tvingande berättigande intresse får vi trots att du motsatt dig behandlingen av dina personuppgifter fortsätta att behandla dessa om vi har tvingande berättigade skäl som väger över ditt integritetsintresse.

 Marknadsföring och analyser

Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter används i marknadsföringssyfte (profilering) och de analyser av personuppgifter som görs i syfte för denna typ av marknadsföring. Om du invänder mot detta kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål samt upphöra med alla typer av marknadsföringsåtgärder.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet omfattar bara de uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t ex ett avtal med dig.

Felaktigt hanterade personuppgifter och klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du tycker att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt är du alltid välkommen att kontakta oss. Du har också alltid rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten).

Uppgifter som krävs enligt avtal eller lag

Den insamling av dina personuppgifter som vi gör för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi måste i så fall neka dig köpet.

Den insamling av dina personuppgifter som vi gör för att t.ex. kunna hantera ditt köp krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi måste neka dig köpet.

Färsk information i integritetspolicyn

Den senast uppdaterade versionen av integritetspolicyn finns alltid på webbplatsen. Skulle något uppdateras eller ändras kommer du att få information vid inloggning eller epost.

Ansvar vid länkning till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Företaget saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Grillat Nordic AB ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar. Vid vår kassa finns t.ex. länkar till våra betaltjänster (Avarda). Denna webbplats har en egen integritetspolicy och vår policy omfattar inte säkerheten eller de personuppgifter du anger på dessa sidor.

Så här når du oss lättast

För ytterligare information om personuppgiftshantering, eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Grillat Nordic AB
Mail: kundservice@grillat.se
Telefon: 010-7079555

Denna integritetspolicy gäller från och med 2019-03-10